Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/40892
Title: Về các giải pháp cơ bản hoàn thiện pháp luật bảo hiểm xã hội
Authors: Nguyễn Hiền Phương
Keywords: Nguyễn Hiền Phương
Pháp luật
Bảo hiểm xã hội
An sinh xã hội
Bảo hiểm thất nghiệp
Người lao động
Quỹ bảo hiểm xã hội
Abstract: Trình bày các giải pháp cơ bản hoàn thiện pháp luật bảo hiểm xã hội: mở rộng phạm vi đối tượng tham gia ở loại hình bảo hiểm bắt buộc và tự nguyện tiến tới đảm bảo mọi người lao động ở mọi thành phần kinh tế đều được tham gia bảo hiểm xã hội; đảm bảo công bằng trong đóng góp và thụ hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội; Triển khai thực hiện và bổ sung các chế độ trợ cấp mới đáp ứng yêu cầu bảo vệ thu nhập của người lao động; Thực hiện các biện pháp bảo toàn và phát triển quỹ.
Issue Date: 2008
Type: Tạp chí
Extent: 9tr.
Method: Taopj chí Luật học số 6-2008
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc6.2008_B4_HoanthienPLBHXH.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 175,47 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.