Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40913
Title: Tuyên bố Băng Cốc năm 1967 và Hiến chương ASEAN năm 2007 - Cơ sở pháp lý cho sự ra đời và phát triển của ASEAN
Authors: Nguyễn Thị Thuận
Keywords: Nguyễn Thị Thuận
ASEAN
Tuyên bố Băng Cốc 1967
Hiến chương ASEAN
Tuyên bố ASEAN
Abstract: Tìm hiểu về Tuyên bố Băng Cốc năm 1967 và Hiến chương ASEAN năm 2007
Issue Date: 2008
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạp chí Luật học số 9-2008
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc9.2008_B1_TuyenboBangCoc1967.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 148,09 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.