Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40917
Title: Cộng đồng kinh tế ASEAN
Authors: Nguyễn Thị Kim Ngân
Keywords: Nguyễn Thị Kim Ngân
ASEAN
Cộng đồng kinh tế
AEC
Hội nhập kinh tế
Thể chế kinh tế
Abstract: Bài viết đề cập sự cần thiết phải hình thành Cộng đồng kinh tế trong quá trình phát triển, nâng cao mức độ liên kết kinh tế hiện có của ASEAN; nội dung, biện pháp và khuôn khổ thể chế mà các nước ASEAN đã, đang và sẽ áp dụng để thực hiện hoá Cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015; phân tích về tác động của việc hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN đến các nước thành viên và Việt Nam.
Issue Date: 2008
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 9-2008
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế
Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc9.2008_B6_CongdongkinhteAsean.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 141,78 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.