Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/40918
Title: Tiến trình hình thành cộng đồng văn hoá - xã hội ASEAN
Authors: Chu Mạnh Hùng
Keywords: Chu Mạnh Hùng
ASEAN
Cộng đồng văn hoá - xã hội
Tầm nhìn ASEAN 2020
Kinh tế
Văn hoá
Abstract: Bài viết trình bày về tiến trình hình thành cộng đồng văn hoá - xã hội ASEAN. Việc thành lập cộng đồng văn hoá - xã hội không chỉ là một sự thích ứng của ASEAN trước tình hình quốc tế có nhiều biến động, đó là việc làm cụ thể để hiện thực hoá tầm nhìn ASEAN 2020, mà còn bắt nguồn từ chính nhu cầu nội tại của các nước ASEAN bởi các nước có những đặc điểm về kinh tế, xã hội khác nhau và chịu sự chi phối của các yếu tố văn hoá bên ngoài.
Issue Date: 2008
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạp chí Luật học số 9-2008
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc9.2008_B5_Tientrinhhinhthanhcongdongvanhoa.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 116,43 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.