Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40926
Title: Quan hệ giữa mặt trận tổ quốc và nhà nước trong giai đoạn hiện nay
Authors: Hoàng Thị Thuý Hằng
Keywords: Hoàng Thị Thuý Hằng
Nhà nước
Mặt trận tổ quốc
Abstract: Phân tích làm rõ mối quan hệ giữa mặt trận tổ quốc và nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Theo quy định của Hiến pháp, đây là mối quan hệ phối hợp để thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi bên. Quan hệ phối hợp này được thực hiện theo quy chế phối hợp công tác do Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan hữu quan ở từng cấp ban hành.
Issue Date: 2008
Type: Tạp chí
Extent: 4tr.
Method: Tạp chí Luật học số 10-2008
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc10.2008_B3_Quanhegiuamattrantoquocvanhanuoc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 97,98 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.