Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/40961
Title: Vấn đề thu hồi đất và bồi thường khi thu hồi đất trong Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi, bổ sung)
Authors: Nguyễn Quang Tuyến
Keywords: Nguyễn Quang Tuyến
Pháp luật
Luật đất đai
Thu hồi đất
Bồi thường thu hồi đất
Quản lý đất thu hồi
Abstract: Đưa ra một số bình luận và góp ý về các quy định thu hồi đất, bồi thường khi thu hồi đất của Dự thảo Luật với mong muốn đóng góp để bản dự thảo ngày càng hoàn thiện hơn, đáp ứng được sự kỳ vọng của xã hội.
Issue Date: 2008
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạp chí Luật học số 12-2008
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc12.2008_B7_Thuhoivaboithuongthuhoidat.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 158,69 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.