Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40967
Title: Những điểm khác biệt giữa thủ tục giải quyết việc dân sự và thủ tục giải quyết vụ án dân sự theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự
Authors: Bùi Thị Huyền
Keywords: Bùi Thị Huyền
Pháp luật
Vụ án dân sự
Vụ việc dân sự
Tố tụng dân sự
Thủ tục tố tụng dân sự
Abstract: Phân tích và làm rõ những điểm khác biệt giữa thủ tục giải quyết việc dân sự và thủ tục giải quyết vụ án dân sự theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về thủ tục giải quyết, thành phần tiến hành tố tụng, về sự tham gia tố tụng của viện kiểm sát nhân dân, những người tham gia tố tụng, việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, thủ tục và thời hạn giải quyết việc dân sự.
Issue Date: 2008
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 8-2008
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc8.2008_B4_Thutucgiaiquyetvuandansu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 171,65 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.