Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40969
Title: Đăng ký bất động sản và vai trò của nhà nước trong hoạt động đăng ký bất động sản tại Việt Nam
Authors: Nguyễn Quang Tuyến
Keywords: Nguyễn Quang Tuyến
Pháp luật
Bất động sản
Đăng ký bất động sản
Luật đăng ký bất động sản
Abstract: Đi sâu tìm hiểu bản chất đăng ký bất động sản và vai trò của nhà nước trong hoạt động đăng ký bất động sản tại Việt Nam; đưa ra một vài kiến nghị về giải pháp thực hiện.
Issue Date: 2008
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 8-2008
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc8.2008_B6_Dangkybatdongsan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 219,61 kB

    • Format : Adobe PDF



  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.