Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/40975
Title: Vấn đề lý luận xung quanh khái niệm bồi thường khi nhà nước thu hồi đất
Authors: Nguyễn Quang Tuyến
Keywords: Nguyễn Quang Tuyến
Pháp luật
Luật đất đai
Bồi thường
Thu hồi đất
Quyền sở hữu tài sản
Người sử dụng đất
Đền bù thiệt hại
Abstract: Bài viết nêu một vài vấn đề lý luận xung quanh khái niệm bồi thường khi nhà nước thu hồi đất. Phân tích những điểm giống và khác nhau giữa bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất và khái niệm bồi thường nhà nước trong Dự thảo Luật bồi thường nhà nước.
Issue Date: 2009
Type: Tạp chí
Extent: 8tr.
Method: Tạp chí Luật học số 1-2009
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc1.2009_B5_Boithuongthuhoidat.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 184,44 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.