Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40985
Title: Phòng, chống bạo lực đối với trẻ em và lao động trẻ em - Pháp luật và thực tiễn
Authors: Đỗ Ngân Bình
Keywords: Đỗ Ngân Bình
Pháp luật
Phòng chống bạo lực
Bạo lực trẻ em
Lao động trẻ em
Trẻ em
Abstract: Tìm hiểu về khái niệm trẻ em, lao động trẻ em và bạo lực đói với trẻ em; các biện pháp phòng chống bạo lực và tình trạng bạo lực đối với trẻ em và trẻ em lao động ở Việt Nam; những quy định của pháp luật liên quan đến phòng chống bạo lực trẻ em và đưa ra một số đề xuất hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định về phòng chống bạo lực đối với trẻ em và lao động trẻ em.
Issue Date: 2009
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 2-2009
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc2.2009_B6_phongchongbaoluctreem.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 148,76 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.