Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40987
Title: Phòng, chống bạo lực đối với lao động nữ tại nơi làm việc
Authors: Trần Thuý Lâm
Keywords: Trần Thuý Lâm
Lao động
Lao động nữ
Phòng chống bạo lực
Bạo lực lao động
Abstract: Nghiên cứu quan niệm về bạo lực đối với lao động nữ tại nơi làm việc và sự cần thiết phải phòng chống; pháp luật về phòng, chống bạo lực đối với lao động nữ nơi làm việc và đưa ra một số khuyến nghị.
Issue Date: 2009
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạp chí Luật học số 2-2009
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc2.2009_B8_Phongchongbaoluclaodongnu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 185,78 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.