Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40999
Title: Đặc điểm của quy chế xác định tài sản doanh nghiệp phá sản trong Luật phá sản doanh nghiệp của Việt Nam và những đề xuất sửa đổi.
Authors: Trương Hồng Hải
Keywords: Tạp chí Luật học
Luật phá sản doanh nghiệp
Xác định tài sản phá sản
Giải quyết phá sản
Hiệu lực lãnh thổ
Doanh nghiệp
Loại hình tài sản
Nguồn tài sản
Quyền về tài sản
Abstract: Bài viết đề cập đến một số vấn đề: (1) Đặc điểm của quy chế xác định tài sản phá sản trong Luật phá sản doanh nghiệp của Việt Nam. (2) Những giải pháp hoàn thiện quy chế pháp lý xác định khối tài sản phá sản.
Issue Date: 2004
Type: Tạp chí
Extent: 6 trang
Method: Tạp chí Luật học số 1/2004
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc1.2004_B12_Luatphasandoanhnghiep.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 168,13 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.