Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41012
Title: Lý luận cấu thành tội phạm trong khoa học Luật hình sự.
Authors: Lê Cảm
Keywords: Tạp chí Luật học
Luật hình sự
Khoa học luật hình sự
Tội phạm
Cấu thành tội phạm
Mô hình pháp lý
Chủ thể của tội phạm
Khách thể của tội phạm
Định tội danh
Abstract: Bài viết đề cập đến một số vấn đề: (1) Vài nét về lịch sử xuất hiện và phát triển lý luận cấu thành tội phạm. (2) Khái niệm cấu thành tội phạm. (3) Các đặc điểm của cấu thành tội phạm. (4) Yếu tố của cấu thành tội phạm. (5) Dấu hiệu của cấu thành tội phạm. (6) Phân loại các cấu thành tội phạm. (7) Chức năng của cấu thành tội phạm. (8) Vai trò của cấu thành tội phạm. (9) Cấu thành tội phạm - cơ sở khoa học của việc định tội danh.
Issue Date: 2004
Type: Tạp chí
Extent: 7 trang
Method: Tạp chí Luật học số 2/2004
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc2.2004_B3_Cauthanhtoipham-khoahocluathinhsu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 138,41 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.