Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/41020
Title: Phát triển bền vững và một số vấn đề đặt ra cho hệ thống pháp luật thuế Việt Nam
Authors: Phạm Thị Giang Thu
Keywords: Phạm Thị Giang Thu
Pháp luật
Thuế
Phát triển bền vững
Abstract: Tìm hiểu về phát triển bền vững và hệ thống pháp luật thuế; quan điểm về bảo vệ môi trường và hệ thống pháp luật thuế; tính ổn định và tương thích của hệ thống pháp luật thuế - điều kiện pháp lý của phát triển kinh tế xã hội vững chắc
Issue Date: 2009
Type: Tạp chí
Extent: 9tr.
Method: Tạp chí Luật học số 4-2009
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc4.2009_B8_HethongphapluatthueVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 232,41 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.