Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41034
Title: Hạn mức đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành
Authors: Phạm Thu Thuỷ
Keywords: Phạm Thu Thuỷ
Pháp luật
Nông nghiệp
Đất nông nghiệp
Hạn mức đất nông nghiệp
Hạn mức giao đất
Quyền sử dụng đất
Abstract: Việc quy định hạn mức đất nông nghiệp đặt ra giới hạn cần thiết, hành lang pháp lý an toàn để việc tập trung đất đai phát huy được vai trò tích cực của nó trên cơ sở hạn chế tác động tiêu cực. Phân tích làm rõ vấn đề hạn mức đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.
Issue Date: 2009
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 5-2009
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc5.2009_B9_hanmucdatnongnghiep.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 134,19 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.