Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/41065
Title: Bàn thêm về mô hình công ty mẹ - công ty con dưới góc độ pháp lý.
Authors: Lê Hồng Hạnh
Keywords: Tạp chí Luật học
Lê Hồng Hạnh
Công ty mẹ
Công ty con
Pháp lý
Tổng công ty
Cơ quan chủ quản
Quản lý hành chính kinh tế
Doanh nghiệp nhà nước
Công ty cổ phần
Công ty trách nhiệm hữu hạn
Cơ chế kiểm soát vốn
Abstract: Bài viết đề cập về mô hình công ty mẹ - công ty con dưới góc độ pháp lý bao gồm một số vấn đề sau: (1) Hiểu thế nào là mô hình công ty mẹ - công ty con. (2) Bản chất kinh tế công ty mẹ - công ty con. (3) Bản chất và những đặc trưng pháp lý của mô hình công ty mẹ - công ty con. (4) Một vài suy nghĩ về việc xây dựng tập đoàn theo mô hình công ty mẹ - công ty con ở Việt Nam.
Issue Date: 2004
Type: Tạp chí
Extent: 9 trang
Method: Tạp chí Luật học số 3/2004
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc3.2004_B3_Mohinhcongtymecon.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 196,35 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.