Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41082
Title: Các vấn đề pháp luật đất đai mà doanh nghiệp nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam cần quan tâm
Authors: Trần Quang Huy
Keywords: Trần Quang Huy
Pháp luật
Luật đất đai
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp nước ngoài
Đầu tư
Quyền sử dụng đất
Người nước ngoài mua nhà
Đầu tư nước ngoài
Abstract: Bài viết làm rõ các vấn đề pháp luật đất đai mà doanh nghiệp nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam cần quan tâm: thủ tục hành chính về đất đai; hình thức sử dụng đất; quyền sử dụng đất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; quy đinh sử dụng đất trong khu công nghệ cao, khu kinh tế; nhận chuyển quyền sử dụng đất của nhà đầu tư nước ngoài từ tổ chức kinh tế Việt Nam; vấn đề cho phép người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam.
Issue Date: 2009
Type: Tạp chí
Extent: 9tr.
Method: Tạp chí Luật học số 11-2009
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc11.2009_B4_Phapluatdatdai.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 188,57 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.