Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/41092
Title: Cải cách hành chính nhà nước - Nhìn lại và những vấn đề đặt ra trong hội nhập, phát triển hiện nay
Authors: Thang Văn Phúc
Keywords: Thang Văn Phúc
Hành chính
Cải cách hành chính
Hành chính dân chủ
Nhà nước pháp quyền
Cải cách tài chính công
Tổ chức bộ máy hành chính
Abstract: Trình bày những thành quả và hạn chế sau 9 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước. Phân tích những vấn đề đặt ra để nâng cao hiệu quả cải cách hành chính nhà nước, khắc phục các trở lực trong tiến trình cải cách đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững; Đề xuất một số định hướng cải cách hành chính nhà nước tới năm 2020
Issue Date: 2009
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 11-2009
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc11.2009_B7_CaicachhanhchinhNN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 146,41 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.