Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41109
Title: Giải quyết tranh chấp lao động tại toà án nhân dân - Từ pháp luật đến thực tiễn và một số kiến nghị
Authors: Phạm Công Bảy
Keywords: Phạm Công Bảy
Lao động
Tranh chấp lao động
Đình công
Khiếu kiện hành chính
Người lao động
Toà án lao động
Abstract: Xét từ góc độ nghiên cứu về hiệu quả điều chỉnh pháp luật, có thể nói cơ chế tài phán toà án trong lĩnh vực lao động ở Việt Nam chưa phù hợp với thực tiễn và yêu cầu của giải quyết tranh chấp lao động, vì vậy hiệu quả chưa đạt được như mong muốn. Giải quyết quyết tranh chấp lao động tại toà án là nội dung của chế định về giải quyết quyết tranh chấp lao động cần được sửa đổi, bổ sung. Đó cũng là một trong những vấn đề đang được các cơ quan lập pháp, tư pháp quan tâm nghiên cứu để xây dựng các giải pháp hoàn thiện.
Issue Date: 2009
Type: Tạp chí
Extent: 8tr.
Method: Tạp chí Luật học số 9-2009
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc9.2009_B6_Giaiquyettranhchaplaodongtaitoaan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 651,24 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.