Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41142
Title: Một số bình luận về thực thi pháp luật mua bán hàng hoá qua sở giao dịch hàng hoá ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Dung
Keywords: Nguyễn Thị Dung
Pháp luật
Thực thi pháp luật
Mua bán hàng hoá
Sở giao dịch hàng hoá
Thương mại
Abstract: Phân tích hiện trạng thi hành quy định của Luật thương mại về mua bán hàng hoá qua sở giao dịch và một số nghịch lí; Một số giải pháp tháo gỡ vướng mắc của quá trình thực thi pháp luật về mua bán hàng hoá qua sở giao dịch hàng hoá.
Issue Date: 2011
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 1-2011
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc1.2011_B2_thucthiphapluatmuabanhanghoa.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 260,64 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.