Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/41145
Title: Công ước về phân biệt đối xử trong việc làm, nghề nghiệp và sự nội luật hoá trong pháp luật lao động Việt Nam
Authors: Trần Thị Thuý Lâm
Keywords: Trần Thị Thuý Lâm
Lao động
Pháp luật lao động
Phân biệt đối xử
Công ước CEDAW
Công ước 111
Nội luật hoá
Bình đẳng lao động
Người lao động
Sử dụng lao động
Abstract: Bài viết nêu rõ sự nội luật hoá Công ước trong pháp luật lao động Việt Nam; Phân tích những quy định còn chưa tương đồng với nội dung Công ước hoặc chưa hợp lí, thiếu tính khả thi có thể dẫn đến định kiến về giới và kiến nghị.
Issue Date: 2011
Type: Tạp chí
Extent: 10tr.
Method: Tạp chí Luật học số 1-2011
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc1.2011_B4_Conguocphanbietdoixu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 416,37 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.