Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/41155
Title: Một số vấn đề về pháp luật ưu đãi xã hội.
Authors: Nguyễn Hiền Phương
Keywords: Tạp chí Luật học
Nguyễn Hiền Phương
Ưu đãi xã hội
Pháp luật
Quy phạm pháp luật
Người có công
Đối tượng ưu đãi xã hội
Chế độ trợ cấp ưu đãi
Chế độ ưu đãi kinh tế xã hội
Bảo hiểm y tế
Việc làm
Miễn giảm thuế
Abstract: Bài viết đề cập đến một số vấn đề về pháp luật ưu đãi xã hội, bao gồm: (1) Đối tượng ưu đãi xã hội. (2) Chế độ trợ cấp ưu đãi. (3) Các chế độ trợ cấp ưu đãi khác.
Issue Date: 2004
Type: Tạp chí
Extent: 7 trang
Method: Tạp chí Luật học số 4/2004
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc4.2004_B7_Phapluatuudaixahoi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 138,38 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.