Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41158
Title: Tư tưởng lập hiến Việt Nam và một số vấn đề đặt ra khi tiến hành sửa đổi Hiến pháp năm 1992
Authors: Trương Thị Hồng Hà
Keywords: Trương Thị Hồng Hà
Hiến pháp
Tư tưởng lập hiến
Sửa đổi hiến pháp
Chủ nghĩa lập hiến
Abstract: Tập trung phân tích hai trào lưu tư tưởng lập hiến của Việt Nam: tư tưởng lập hiến yêu nước - khuynh hướng kiên quyết chống thực dân Pháp để giành độc lập cho đất nước; khuynh hướng thoả hiệp: duy trì sự thống trị của thực dân Pháp ở Việt Nam và nhờ Pháp ban hành hiến pháp và pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam, từ đó đặt vấn đề nghiên cứu sửa đổi Hiến pháp hiện hành.
Issue Date: 2011
Type: Tạp chí
Extent: 9tr.
Method: Tạp chí Luật học số 2-2011
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc2.2011_B2_TutuonglaphienVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 278,11 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.