Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/41180
Title: Minh bạch pháp luật và công bố phán quyết của tòa án trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế.
Authors: Nông Quốc Bình
Keywords: Tạp chí Luật học
Nông Quốc Bình
Pháp luật
Minh bạch pháp luật
Kinh tế quốc tế
Hội nhập kinh tế
Tòa án
Phán quyết của tòa án
Kinh tế thị trường
Công khai hóa pháp luật
Abstract: Bài viết đề cập đến một số vấn đề: (1) Minh bạch pháp luật. (2) Công bố phán quyết của tòa án. Trong quan hệ kinh tế quốc tế, quy định về minh bạch pháp luật và công bố phán quyết của tòa án có ý nghĩa quan trọng cho việc xây dựng môi trường pháp lý cho việc thực hiện các giao dịch thương mại quốc tế.
Issue Date: 2004
Type: Tạp chí
Extent: 5 trang
Method: Tạp chí Luật học số 5/2004
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc5.2004_B2_Minhbachphapluat.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 136,79 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.