Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/41198
Title: Tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương ở Nhật Bản
Authors: Phạm Hồng Quang
Keywords: Tạp chí Luật học
Phạm Hồng Quang
Pháp luật
Chính quyền địa phương
Tổ chức chính quyền địa phương
Hoạt động chính quyền địa phương
Nhật Bản
Cơ quan quyền lực công
Địa giới hành chính
Quản lý hành chính
Giáo dục
Phúc lợi xã hội
Công nghiệp
Chính phủ
Abstract: Bài viết đề cập đến một số vấn đề: (1) Sự phân loại chính quyền địa phương ở Nhật Bản. (2) Tổ chức hoạt động của chính quyền địa phương. (3) Nhiệm vụ quản lý hành chính của cơ quan địa phương trong một số lĩnh vực. (4) Mối quan hệ giữa chính phủ và chính quyền địa phương.
Issue Date: 2004
Type: Tạp chí
Extent: 8 trang
Method: Tạp chí Luật học số 5/2004
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc5.2004_B11_Tochuchoatdongchinhquyebndiaphuong-NhatBan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 171,16 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.