Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41200
Title: Điều chỉnh pháp luật đối với đình công và giải quyết đình công ở Việt Nam hiện nay.
Authors: Đỗ Ngân Bình
Keywords: Tạp chí Luật học
Đỗ Ngân Bình
Pháp luật
Đình công
Giải quyết đình công
Hiện tượng kinh tế xã hội
Quyền lực nhà nước
Quan hệ lao động
Thị trường lao động
Tranh chấp lao động
Kinh tế thị trường
Hội nhập quốc tế
Abstract: Bài viết đưa ra một số vấn đề lý luận cơ bản về điều chỉnh pháp luật đối với đình công và giải quyết đình công ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.
Issue Date: 2004
Type: Tạp chí
Extent: 8 trang
Method: Tạp chí Luật học số 6/2004
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc6.2004_B1_Dinhcong-giaiquyetdinhcong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 138,98 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.