Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41204
Title: Bàn về tính thống nhất của pháp luật về doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay.
Authors: Bùi Ngọc Cường
Keywords: Tạp chí Luật học
Bùi Ngọc Cường
Pháp luật
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp Nhà nước
Doanh nghiệp tư nhân
Công ty
Doanh nghiệp liên doanh
Vốn đầu tư nước ngoài
Luật doanh nghiệp
Luật đầu tư
Luật hợp tác xã
Abstract: Bài viết đề cập đến các mô hình tổ chức kinh doanh và tính thống nhất của pháp luật về doanh nghiệp Việt Nam
Issue Date: 2004
Type: Tạp chí
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Luật học số 6/2004
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc6.2004_B3_Phapluatvedoanhnghiep.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 113,8 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.