Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/41206
Title: Thí điểm bỏ hội đồng nhân dân quận, huyện, phường - Những vấn đề đặt ra
Authors: Nguyễn Thị Thu Hà
Keywords: Nguyễn Thị Thu Hà
Nhà nước
Hành chính
Cải cách hành chính
Bộ máy nhà nước
Cải cách bộ máy nhà nước
Abstract: Đánh giá kết quả thực hiện thí điểm sau hơn một năm triển khai và đưa ra một số đề xuất trao đổi về việc thí điểm bỏ hội đồng nhân dân quận, huyện, phường.
Issue Date: 2011
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 5-2011
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc5.2011_B2_thidiembohoidongnhandan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 200,92 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.