Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41238
Title: Bàn về khái niệm "việc làm" dưới góc độ của pháp luật lao động.
Authors: Nguyễn Thị Kim Phụng
Keywords: Tạp chí Luật học
Nguyễn Thị Kim Phụng
Pháp luật
Pháp luật lao động
Việc làm
Người lao động
Giải quyết việc làm
Hợp đồng lao động
Lao động
Abstract: Bài viết đưa ra một số quan niệm về việc làm ở các nước trên thế giới và khái niệm việc làm dưới góc độ ngôn ngữ học và góc độ pháp lý ở Việt Nam.
Issue Date: 2004
Type: Bản thông tin
Extent: 4 trang
Method: Tạp chí Luật học số 6/2004
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc6.2004_B10_Phapluatlaodong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 103,85 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.