Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41244
Title: Những bất cập và phương hướng hoàn thiện quy định về một số tội xâm phạm nhân phẩm con người trong Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999.
Authors: Phạm Văn Báu
Keywords: Tạp chí Luật học
Phạm Văn Báu
Pháp luật
Luật hình sự
Xâm phạm nhân phẩm
Hiếp dâm
Hiếp dâm trẻ em
Cưỡng dâm
Cưỡng dâm trẻ em
Trẻ em
Người phạm tội
Đối tượng bị xâm hại
Abstract: Bài viết đề cập đến những bất cập và phương hướng hoàn thiện quy định về một số tội xâm phạm nhân phẩm con người trong Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999, bao gồm: (1) Về chủ thể các tội hiếp dâm, hiếp dân trẻ em, cưỡng dâm, cưỡng dâm trẻ em. (2) Quy định của Điều 112 BLHS tội hiếp dâm trẻ em. (3) Về dấu hiệu tội giao cấu với trẻ em. (4) Thái độ (tâm lý) của người phạm tội với đối tượng bị xâm hại là trẻ em.
Issue Date: 2004
Type: Tạp chí
Extent: 7 trang
Method: Tạp chí Luật học số 1/2010
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc1.2010_B1_Toixamphamnhanphamconnguoi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 175,77 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.