Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41264
Title: Quyền bình đẳng của lao động nữ theo pháp luật Philippines.
Authors: Vũ Ngọc Dương
Keywords: Tạp chí Luật học
Vũ Ngọc Dương
Pháp luật
Quyền bình đẳng
Lao động nữ
Philippines
Quyền con người
Quyền phụ nữ
Việc làm
Tiền lương
Tiền công lao động
Điều kiện làm việc
Bảo hiểm xã hội
Phụ nữ
Abstract: Bài viết đề cập đến quyền bình đẳng của lao động nữ theo pháp luật Philippines, bao gồm: (1) Bình đẳng về cơ hội việc làm. (2) Bình đẳng về tiền lương, tiền công lao động. (3) Bình đẳng về điều kiện làm việc. (4) Bình đẳng trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.
Issue Date: 2010
Type: Tạp chí
Extent: 7 trang
Method: Tạp chí Luật học số 2/2010
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc2.2010_B2_Quyenbinhdanglaodongnu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 218,5 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.