Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41267
Title: Một số vấn đề pháp lý về sản phẩm bảo hiểm nhân thọ
Authors: Trần Vũ Hải
Keywords: Trần Vũ Hải
Tài chính
Bảo hiểm
Bảo hiểm nhân thọ
Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ
Doanh nghiệp bảo hiểm
Đại lý bảo hiểm
Abstract: Phân tích những vấn đề lí luận cơ bản về sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ như bản chất pháp lí của sản phẩm bảo hiểm, phân loại sản phẩm bảo hiểm, từ đó xác định về mặt lí luận khung pháp lí cơ bản để điều chỉnh hoạt động kinh doanh sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam.
Issue Date: 2011
Type: Tạp chí
Extent: 13tr.
Method: Tạp chí Luật học số 8-2011
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc8.2011_B4_Sanphambaohiemnhantho.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 249,05 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.