Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41279
Title: Tổng quan về quyền của phụ nữ theo pháp luật Việt Nam.
Authors: Lưu Bình Nhưỡng
Keywords: Tạp chí Luật học
Lưu Bình Nhưỡng
Pháp luật
Phụ nữ
Quyền phụ nữ
Nữ quyền
Gia đình
Hiến pháp
Quyền bình đẳng
Quyền tự do ngôn luận
Quyền lao động
Tự do tín ngưỡng
Abstract: Bài viết đề cập đến: (1) Nữ quyền và ý nghĩa của việc quy định các quyền của phụ nữ trong pháp luật Việt Nam. (2) Quyền của phụ nữ theo pháp luật Việt Nam. (3) Một vài nhận xét về quyền của phụ nữ theo pháp luật.
Issue Date: 2010
Type: Tạp chí
Extent: 10 trang
Method: Tạp chí Luật học số 2/2010
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc2.2010_B8_QuyenphunuVietNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 173,15 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.