Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/41288
Title: Các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng trong pháp luật lao động
Authors: Đào Mộng Điệp
Keywords: Đào Mộng Điệp
Pháp luật
Lao động
Pháp luật lao động
Hợp đồng lao động
Quan hệ lao động
Người lao động
Người sử dụng lao động
Abstract: Bàn về những quy định của pháp luật về các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng trong quan hệ lao động để làm cơ sở xem xét, góp phần sửa đổi, bổ sung Bộ luật lao động.
Issue Date: 2011
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 10-2011
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc10.2011_B2_Hopdongtrongphapluatlaodong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 186,5 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.