Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41314
Title: Về trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động và bảo vệ sức khoẻ người lao động
Authors: Đỗ Thị Dung
Keywords: Đỗ Thị Dung
Lao động
Doanh nghiệp
Người lao động
Người sử dụng lao động
An toàn lao động
Vệ sinh lao động
Bảo vệ sức khoẻ người lao động
Tai nạn lao động
Bệnh nghề nghiệp
Abstract: Bài viết đề cập trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động và bảo vệ sức khoẻ người lao động; Đưa ra một số kiến nghị nhằm tăng cường trách nhiệm của người sử dụng lao động và bảo đảm hơn nữa các điều kiện về an toàn lao động, vệ sinh lao động và bảo vệ sức khoẻ người lao động.
Issue Date: 2011
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 12-2011
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc12.2011_B1_Trachnhiemcuadoanhnghiep.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 213,46 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.