Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41328
Title: Nhu cầu, phạm vi và nội dung sửa đổi Hiến pháp năm 1992
Authors: Thái Vĩnh Thắng
Keywords: Thái Vĩnh Thắng
Hiến pháp
Chế độ chính trị
Tổ chức và hoạt động của Quốc hội
Tổ chức và hoạt động của Chính phủ
Toà án
Viện kiểm sát
Hội đồng nhân dân
Uỷ ban nhân dân
Abstract: Nghiên cứu nhu cầu, phạm vi và nội dung sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
Issue Date: 2011
Type: Tạp chí
Extent: 9tr.
Method: Tạp chí Luật học số 12-2011
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc12.2011_B8_Hienphap1992.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 238,67 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.