Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/41333
Title: Mấy ý kiến về quyền lực nhà nước trong Luật lao động Việt Nam.
Authors: Lưu Bình Nhưỡng
Keywords: Tạp chí Luật học
Lưu Bình Nhưỡng
Pháp luật
Luật lao động
Quyền lực nhà nước
Chế độ lao động
Hợp đồng lao động
Người lao động
Người sử dụng lao động
Quan hệ lao động
Abstract: Chính phủ luôn quan tâm đến hai vấn đề quan trọng nhất của Luật lao động là việc xây dựng các các quy định về quan hệ lao động và các tiêu chuẩn lao động. Bài viết đưa ra các ý kiến về quyền lực nhà nước trong Luật lao động Việt Nam.
Issue Date: 2010
Type: Tạp chí
Extent: 10 trang
Method: Tạp chí Luật học số 4/2010
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc4.2010_B2_QuyenlucNNtrongluatlaodong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 170,4 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.