Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41346
Title: Địa vị pháp lý và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội Việt Nam - Một số vấn đề đặt ra khi sửa đổi hiến pháp
Authors: Trương Thị Hồng Hà
Keywords: Trương Thị Hồng Hà
Quốc hội
Tổ chức và hoạt động của Quốc hội
Hiến pháp
Chức năng lập pháp
Chức năng giám sát
Abstract: Bài viết tập trung tổng kết thực tiễn hoạt động của Quốc hội, đánh giá các kết quả, hạn chế, vướng mắc bất cập để trên cơ sở đó đề xuất, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp.
Issue Date: 2012
Type: Tạp chí
Extent: 9tr.
Method: Tạp chí Luật học số 1-2012
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp
Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc1.2012_B1_QuohoiVietNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 288,27 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.