Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41360
Title: Xác định pháp luật áp dụng điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Authors: Nông Quốc Bình
Keywords: Nông Quốc Bình
Pháp luật
Điều ước quốc tế
Mua bán hàng hoá quốc tế
Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế
Thương mại
Tranh chấp thương mại
Abstract: Bài viết đề cập một số vấn đề lí luận và thực tiễn về xác định pháp luật áp dụng điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế. Xác định pháp luật áp dụng điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế là việc làm cần thiết nhằm điều chỉnh quyền và nghĩa vụ các bên chủ thể của hợp đồng trong quá trình thực hiện hợp đồng. Trên cơ sở xác định pháp luật áp dụng đối với hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế, cơ quan xét xử sẽ có thêm cơ sở pháp lí để giải quyết tranh chấp giữa các bên.
Issue Date: 2012
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 2-2012
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc2.2012_B1_Dieuchinhhopdongmuabanhanghoa.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 211,31 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.