Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41366
Title: Vấn đề đổi mới chế độ bầu cử hiện nay
Authors: Nguyễn Thị Phương
Keywords: Nguyễn Thị Phương
Pháp luật
Pháp luật bầu cử
Chế độ bầu cử
Đổi mới chế độ bầu cử
Quốc hội
Hội đồng nhân dân
Quyền bầu cử
Quyền ứng cử
Abstract: Chế độ bầu cử chỉ xuất hiện trong nhà nước có dân chủ và là biểu hiện rõ nét, dễ nhận ra của xã hội dân chủ. Trong phạm vi bài viết này tác giả đề cập chế độ bầu cử dưới góc độ hẹp – bầu ra cơ quan đại diện của nhân dân.
Issue Date: 2012
Type: Tạp chí
Extent: 4tr.
Method: Tạp chí Luật học số 2-2012
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Giám sát

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc2.2012_B6_Doimoichedobaucu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 159,96 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.