Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41374
Title: Áp dụng pháp luật đối với công dân Việt Nam có quốc tịch nước ngoài trong các quan hệ được xác lập ở nước ngoài
Authors: Nguyễn Vĩnh Diện
Keywords: Nguyễn Vĩnh Diện
Pháp luật
Công dân Việt Nam
Quốc tịch nước ngoài
Quan hệ dân sự
Luật quốc tịch
Người có nhiều quốc tịch
Abstract: Luận bàn về một số cơ chế áp dụng pháp luật đối với công dân Việt Nam có quốc tịch nước ngoài xác lập quan hệ pháp luật trên lãnh thổ nước ngoài. Trong xu thế phát triển của hợp tác và hội nhập quốc tế hiện nay, rất cần sự pháp điển hoá các quy định của pháp luật để hướng dẫn xử lí, đảm bảo mọi hành vi vi phạm pháp luật phải được phát hiện và xử lí, bảo đảm lợi ích của mỗi cá nhân gắn kết với lợi ích chung của cả cộng đồng trên toàn thế giới.
Issue Date: 2012
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạp chí Luật học số 3-2012
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc3.2012_B2_PhapluatvoicongdanVNtainuocngoai.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 307,27 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.