Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41377
Title: Sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước pháp quyền Việt Nam - những yêu cầu cần bảo đảm
Authors: Nguyễn Minh Đoan
Keywords: Nguyễn Minh Đoan
Chính trị
Đảng cộng sản
Nhà nước pháp quyền
Bộ máy Đảng
Bộ máy nhà nước
Abstract: Phân tích một số yêu cầu cơ bản trong việc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước pháp quyền.
Issue Date: 2012
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 3-2012
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc3.2012_B4_lanhdaocuaDang.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 217,23 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.