Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/41378
Title: Phòng chống tham nhũng thời Nguyễn và những kinh nghiệm lịch sử
Authors: Trần Hồng Nhung
Keywords: Trần Hồng Nhung
Pháp luật
Tham nhũng
Chống tham nhũng
Phòng ngừa tham nhũng
Xử lý hình sự
Xử lý hành chính
Triều Nguyễn
Abstract: Đề cập các giải pháp phòng chống tham nhũng thời Nguyễn trong giai đoạn độc lập, tự chủ (1802 - 1884). Với chính quyền vững mạnh, mang đầy đủ quyền năng trong tay, nhà Nguyễn có điều kiện đưa ra những chiến lược, giải pháp phòng ngừa, xử lí tham nhũng hữu hiệu và áp dụng chúng trên thực tế.
Issue Date: 2012
Type: Tạp chí
Extent: 10tr.
Method: Tạp chí Luật học số 3-2012
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc3.2012_B5_PhongchongthamnhungthoiNguyen.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 249,18 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.