Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41391
Title: Pháp luật Cộng hoà Liên bang Đức về Công ty trách nhiệm hữu hạn
Authors: Trần Quỳnh Anh
Keywords: Trần Quỳnh Anh
Pháp luật
Luật Công ty
Công ty trách nhiệm hữu hạn
Công ty cổ phần
Cộng hoà Liên bang Đức
Abstract: Tìm hiểu khái quát pháp luật Cộng hoà liên bang Đức về công ti trách nhiệm hữu hạn và mô hình công ti TNHH theo pháp luật Cộng hoà liên bang Đức. Là mô hình kinh doanh phổ biến ở Việt Nam, công ti TNHH đòi hỏi sự quan tâm đúng mức của pháp luật. Do vậy, việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam về công ti TNHH trên cơ sở học hỏi kinh nghiệm xây dựng pháp luật của các nước, trong đó có Đức – quê hương của công ti TNHH là yêu cầu cấp thiết.
Issue Date: 2012
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 4-2012
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc4.2012_B8_PLCHLBDuc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 343,71 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.