Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/41399
Title: Thực trạng, quan điểm và định hướng sửa đổi các quy định của Hiến pháp năm 1992 về quyền con nguời, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân Việt Nam
Authors: Nguyễn Văn Động
Keywords: Nguyễn Văn Động
Hiến pháp
Nhân quyền
Quyền con người
Quyền công dân
Abstract: Bài viết tìm hiểu về thực trạng, quan điểm và định hướng sửa đổi các quy định của Hiến pháp năm 1992 về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân Việt Nam.
Issue Date: 2012
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 5-2012
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc5.2012_B5_hienphapvequyenconnguoi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 262,47 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.