Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41411
Title: Một số vấn đề lý luận về hợp đồng hành chính
Authors: Phạm Hồng Thái
Keywords: Phạm Hồng Thái
Hành chính
Hợp đồng hành chính
Hợp đồng pháp lý
Cơ quan hành chính
Abstract: Phân tích một số vấn đề lý luận về hợp đồng hành chính và nêu ý nghĩa và vai trò của hợp đồng hành chính.
Issue Date: 2012
Type: Tạp chí
Extent: 9tr.
Method: Tạp chí Luật học số 6-2012
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc6.2012_B6_Lyluanhopdonghanhchinh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 227,12 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.