Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2015


  • Nguyễn Bá Chiến (2015)

  • Quản lý nhà nước đối với quần đảo Hoàng Sa là toàn bộ các hoạt động của Nhà nước liên quan đến quần đảo Hoàng Sa, gồm việc tuyên bố khẳng định chủ quyền, ban hành thể chế, điều chỉnh, chỉ đạo, triển khai thực hiện các biện pháp quản lý thông qua hệ thống bộ máy nhà nước nhằm quản lý và thực thi chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia đối với lãnh thổ và vùng biển quần&...