Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • -


 • Trần Ngọc Đường (2014)

 • Để bàn về việc đổi mới Cơ quan điều tra thuộc Viện kiểm sát nhân dân trong điều kiện cải cách tư pháp đang tiến hành ở nước ta, trước hết phải xuất phát từ vị trí, vai trò, chức năng của Viện kiểm sát nhân dân theo quy định của các bản Hiến pháp, nhất là bản Hiến pháp đã được Quốc hội vừa mới thông qua tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIII. Trên cơ sở đó, mới bàn về mô&...

 • -


 • Nguyễn Hải Ninh (2008)

 • Quan niệm về tư pháp và vị trí của quyền tư pháp trong tổ chức quyền lực nhà nước. Mục đích, cách thức và nội dung cải cách tư pháp. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của hệ thống tòa án. Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của một số cơ quan tư pháp có liên quan

 • -


 • Nguyễn Ngọc Chí (2010)

 • Về các đặc điểm của mô hình tố tụng, tranh tố tụng. So sánh mô hình tố tụng tranh tố tụng với mô hình tố tụng thẩm vấn. Đặc điểm mô hình tố tụng hình sự ở Việt Nam. Lựa chọn mô hình tố tụng hình sự ở Việt Nam. Sự sửa đổi, bổ sung Bộ luật tố tụng hình sự trên cơ sở lựa chọn mô hình tổ tụng hình sự tranh tụng thẩm vấn.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Thị Ánh Vân (2007)

 • Bàn về một số khía cạnh nổi cộm trong cải cách tư pháp ở Anh trong vài thập kỷ qua và rút ra bài học kinh nghiệm cho công cuộc cải cách tư pháp ở Việt Nam hiện nay. Những bài học này có liên quan đến việc thành lập cơ quan công tố độc lập, tới sự độc lập của toà án, cuối cùng là thống nhất quản lý công tác thoi hành án ở Việt Nam.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Tất Viễn (1995)

 • Nghiên cứu về sự hình thành và phát triển của chế định hội thẩm trong lịch sử Việt Nam; phân tích một số quyền và nghĩa vụ của hội thẩm, vấn đề cải cách tư pháp nhằm đảm bảo cho pháp luật được thực hiện, áp dụng nghiêm chỉnh, giải quyết kịp thời mọi tranh chấp nảy sinh trong xã hội.