Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2004


  • Hồ Sỹ Sơn (2004)

  • Electronic Resources; Việc phân tích thực trạng thi hành các biện pháp tư pháp hình sự không phải là hình phạt không có mục đích tự thân mà nhằm tìm kiếm những giải pháp hữu hiệu khắc phục những nhược điểm liên quan đến hệ thống các cơ quan tổ chức thi hành các biện pháp tư pháp hình sự hiện nay. Bởi vậy, việc xác định hệ thống các cơ quan thi hành các biện pháp tư pháp hình sự không p...

  • 2007


  • Hồ Sỹ Sơn (2007)

  • Khái niệm hình phạt và mục đích của hình phạt trong hệ thống pháp luật nước anh và hệ thống pháp luật nước Mỹ. Phân tích một cách tổng thế các quan điểm trên của các nhà luật học nước anh cũng như Mỹ về khái niệm hình phạt và mục đích của hình phạt, chúng ta thấy hình phạt quả là hiện tượng phức tạp có trong nội hàm phong phú vì vậy dẫn đến các cách hiểu khác nhau. Từ những c...

  • Tạp chí


  • Hồ Sỹ Sơn (2009)

  • Bài viết hướng vào làm rõ những vấn đề về ai trong số những chủ thể của quan hệ pháp luật tố tụng hình sự cần được bảo vệ? Tại sao phải bảo vệ? Thực trạng đã bảo vệ đến đâu? Và phải hoàn thiện pháp luật như thế nào để quyền con người trong tố tụng hình sự được bảo vệ một cách đầy đủ? Đưa ra ý kiến để hoàn thiện một số quy định pháp luật nhằm bảo vệ quyền con người t...