Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 1996


  • Nguyễn Đức Mai (1996)

  • Ở các nước hệ thống luật án lệ, ba chức năng cơ bản trong tố tụng hình sự: buộc tội, bào chữa và xét xử được phân định rõ ràng giữa bên buộc tội, bên bào chữa của tòa án. Vài trò của tòa án của các nước này được xác định là người trọng tài đứng giữa hai bên làm nhiệm vụ phân xử, ra quyết định cuối cùng về vụ án để kết thúc quá trình tranh tụng. Trách nhiệm chứng minh về&...

  • 2014


  • Phạm Xuân Khoa (2014)

  • Qua nghiên cứu và hoạt động thực tiễn chúng tôi thấy rằng, tính độc lập của Kiểm sát viên trong hoạt động tố tụng hình sự còn nhiều bất cập. Vì vậy, trong phạm vi bài viết này, tác giả bàn về các nội dung liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn; những bất cập của Bộ luật tố tụng hình sự về vai trò, trách nhiệm của Kiểm sát viên và đề xuất hướng sửa đổi cho phù hợp